2310 558165 info@noimatherapy.gr

Διαδικασία Αξιολόγησης και Πρόταση Θεραπευτικού Προγράμματος

Θεραπευτήριο «ΝΟΗΜΑ»

Οι μέθοδοι παρέμβασης που χρησιμοποιούνται από την επιστημονική ομάδα λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ψυχολόγων του κέντρου «Νόημα» συμβάλλουν πραγματικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς του κάθε παιδιού.

Η ομάδα των θεραπευτών πιστοποιείται στη χορήγηση σταθμισμένων δοκιμασιών και διαγνωστικών εργαλείων με σκοπό την έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα. Επίσης, η διαγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς αναπτυξιακού ιστορικού, κλινική εκτίμηση και ενημέρωση. Εφόσον υπάρχει σημαντική κλινική ένδειξη, είναι πιθανό να ζητηθεί η συνδρομή και άλλων ειδικών της διεπιστημονικής ομάδας.

Η σωστή και ολιστική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την εκπαίδευση σε κατάλληλες και αξιόπιστες μεθόδους οδηγούν στην οργάνωση ενός ολοκληρωμένου εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος παρέμβασης. Η δεοντολογία, η συνεργασία, η διαρκής ενημέρωση και επαναξιολόγηση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της παρέμβασης.

« Η πολύ-παραγοντική μέθοδος παρέμβασης που ακολουθούμε είναι δομημένη έτσι ώστε να προχωράμε σε μια ολιστική αντιμετώπιση του εκάστοτε ζητήματος που απασχολεί γονείς και θεραπευόμενο παιδί »

Εικόνες δράσης – Action test

Το action test ή αλλιώς εικόνες δράσης , Δοκιμασία Πληροφορειακής και Γραμματικής επάρκειας αποτελεί ένα αξιολογητικό εργαλείο που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με σκοπό την ανίχνευση, την αξιολόγηση και την έγκαιρη παρέμβαση των διαταραχών λόγου και ομιλίας. Το τεστ εξετάζει στοχευμένα τρεις τομείς της γλώσσας, την μορφολογία , τη σύνταξη και την πραγματολογία, επίσης, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης των τομέων της άρθρωσης – φωνολογίας και της σημασιολογίας. Η χορήγηση γίνεται σε λίγα λεπτά μέσα από 10 εικόνες που εμφανίζουν κάποια δράση.

Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου

Η δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο το οποίο χορηγείται σε παιδιά 4- 8 ετών. Σκοπός της δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των λεξιλογικών δεξιοτήτων μέσα από 50 εικόνες αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τη διάγνωση των γλωσσικών διαταραχών και το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.

ΛΑΜΔΑ Τεστ: Λογισμικό ανίχνευσης Μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών

Το ΛΑΜΔΑ τεστ είναι ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και σκιαγράφισης των μαθησιακών δεξιοτήτων για παιδιά Β΄- Δ΄- Ε΄ δημοτικού – Β΄γυμνασίου. Διαξάγεται στον υπολογιστή χωρίς παρέμβαση από τον θεραπευτή ή τον δάσκαλο και τα αποτελέσματα βγαίνουν αυτόματα αφού επεξεργαστούν από τη βάση δεδομένων του υπολογιστή.

Αθηνά τεστ

Το τέστ Αθηνά είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο που αφορά παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ( 5- 9 ετών). Ο στόχος του είναι η αξιολόγηση αναπτυξιακών τομέων (κινητικών, νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσολογικών) παραίτητων για τη σχολική μάθηση. Μέσω των αποτελεσμάτων ανιχνεύονται ελλειματικές περιοχές και ορίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι και το πρόγραμμα παρέμβασης.

Bayley III

To Bayley ΙΙΙ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ανάπτυξης με σκοπό την ανίχνευση και τον εντοπισμό αναπτυξιακής καθυστέρησης σε βρέφη και νήπια 0 – 42 μηνών. Χωρίζεται σε τρεις επιμέρους κλίμακες, τη Γνωστική, τη Γλωσσική και την Κινητική κλίμακα αξιολογώντας τη γνωστική λειτουργία, την επικοινωνία, την αδρή και λεπτή κινητικότητα, όπως επίσης και την κοινωνική συμπεριφορά.

Δοκιμασία Γλωσσικής Έκφρασης και Αντίληψης

Η δοκιμασία γλωσσικής έκφρασης και αντίληψης είναι ένα διαγνωστικό τεστ που εντοπίζει τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες του παιδιού. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο γι την αξιολόγηση και την θεραπευτική παρέμβαση.

Preschool Language Scale

Το Preschool Language Scale είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο για βρέφη και παιδιά ως 6,5 ετών, αξιολογεί την κατανόηση του λόγου και τις επικοινωνιακές δεξιότητες σύμφωνα με τα αναπτυξιακά στάδια.

Raven test

To Raven test αξιολογεί τη μη λεκτική νοημοσύνη και οπτική αντίληψη μέσα από 3 σετ 12 εικόνων στις όποιες το παιδί θα πρέπει να βρει ποιο κομμάτι λείπει. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες ή διάχυτες διαταραχές.

WISC

Η κλίμακα WISC αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο για την εκτίμηση της νοημοσύνης και των γνωστικών λειτουργιών και μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και 11 μηνών . Αξιολογεί τη λεκτική κατανόηση, την οπτικοχωρική αντίληψη, τον ρέοντα συλλογισμό , την εργαζόμενη μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας.

WIPSY

Η κλίμακα WIPSY δίνει μια εκτίμηση της νοητικής και γνωστικής λειτουργικότητας εξετάζοντας 3 δείκτες, τον λεκτικό, τον πρακτικό και τον γενικό δείκτη νοημοσύνης. Χορηγείται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από την ηλικία των 2:6 – 3:11 και 4:0 – 7:3. Η εκτίμηση του νοητικού δυναμικού βοηθά τόσο στο σχεδιασμό θεραπευτικής παρέμβασης όσο και στον διαγνωστικό αποκλεισμό άλλων διαταραχών.

VMPAC

Το VMPAC είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης του στοματοπροσωπικού συστήματος για παιδιά 3-12 ετών , το οποίο όχι μόνο βοηθά στον εντοπισμό των δυσκολιών αλλά και στην οργάνωση της θεραπευτικής προσέγγισης.

BOBATH

Η μέθοδος BOBATH είναι μία μέθοδος κινησιοθεραπείας που στηρίζεται στη φυσιολογική ανάπτυξη και απευθύνεται σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Η προσέγγιση είναι ολιστική και προϋποθέτει την συνεργασία όλων των ειδικοτήτων. Ο στόχος είναι η αποκατάσταση της κινητικής λειτουργικότητας η οποία καθίσταται παθολογική κυρίως λόγω του μη φυσιολογικού μυϊκού τόνου και η αποφυγή υιοθέτησης ενός παθολογικού προτύπου κίνησης. Η Bobath στοχεύει στην καλύτερη ποιότητα ζωής του ατόμου και στην απόκτηση ανεξαρτητοποίησης.

NMES

Το NMES ή αλλιώς νευρομυϊκή ηλεκτρική διέγερση χρησιμοποιείται για την διέγερση και τον ερεθισμό των μυών με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου, την ενδυνάμωση και την αποφυγή ατροφίας. Η διέγερση γίνεται μέσω μιας συσκευής της οποίας τα καλώδια τοποθετούνται στον πάσχοντα μυ. Απευθύνεται σε όλες τις νευρολογικές διαταραχές που προκαλούν προβλήματα στους μύες και αποτελεί θεραπευτική παρέμβαση σε διαταραχές σίτισης και στη δυσφαγία.

Νευρομυϊκή περίδεση – Kinesio taping method

Η νευρομυϊκή περίδεση στηρίζεται στην τοποθέτηση ειδικών ταινιών στους ιστούς για την επίτευξη της εμπειρίας ενός εξακολουθητικού ερεθίσματος μέσω της θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διόρθωση του μυϊκού τόνου και η ευθυγράμμιση. Το tape τοποθετείται διαδερμικά και είναι μη επεμβατική μέθοδος.

PECS
Το PECS είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων βασισμένο στις αρχές εφαρμοσμένης ανάλυσης. Χρησιμοποιείται από παιδιά και ενήλικες με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος που δεν επικοινωνούν με λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Ο στόχος του είναι να προσφέρει την ευκαιρία επικοινωνίας με έναν εναλλακτικό τρόπο. Ουσιαστικά, με την χρήση της εικόνας επικοινωνεί το άτομο μια ανάγκη ή ένα θέλημα, δίνοντας την εικόνα λαμβάνεται το επιθυμητό αίτημα. Η εκπαίδευση γίνεται με το θεραπευτή σε ρόλο «συντρόφου επικοινωνίας» και ένα « σιωπηλό καθοδηγητή», ο οποίος καθοδηγεί το παιδί στη λήψη της κατάλληλης εικόνας, αφού έχει γίνει αντιληπτό το αίτημα του και το βοηθά να τη δώσει στο σύντροφο επικοινωνίας. Στο ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού, σύντροφος επικοινωνίας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Σε αρχικό στάδιο χρησιμοποιείται μόνο μία εικόνα, σε επόμενα γίνεται συνδυασμός εικόνων για τη δημιουργία πιο σύνθετων συντακτικών δομών και σημασιολογικών σχέσεων. Το PECS χρησιμοποιεί ένα ντοσιέ γνωστό ως βιβλίο επικοινωνίας μέσα στο οποίο βρίσκονται οι εικόνες κολλημένες με Velcro και μια βάση επικοινωνίας για τη δημιουργία πρότασης. Λόγω των σύνθετων στρατηγικών που χρησιμοποιεί το PECS για την εκπαίδευση στη χρήση του, εφαρμόζεται μόνο από θεραπευτές που έχουν εξειδικευτεί. Οι θεραπευτές συμβουλεύουν και καθοδηγούν τους γονείς για τη δημιουργία του βιβλίου, οι οποίοι θα πρέπει για την ορθή χρήση του να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες.
MAKATON

Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως σκοπό την υποστήριξη, την ενίσχυση και την προσφορά ενός εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας σε ανθρώπους που δεν επικοινωνούν επαρκώς λειτουργικά λόγω κάποιας νευρολογικής ή αναπτυξιακής διαταραχής. Σε πρώτο στάδιο χρησιμοποιείται για να προάγει την επικοινωνία και να καταστήσει δυνατή σε ανθρώπους με γλωσσικά ελλείμματα την μετάδοση των αναγκών και των αιτημάτων τους σε άλλα πρόσωπα. Σε επόμενο στάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη και την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι νοήματα, σύμβολα και ομιλία.

Εντατική Αλληλεπίδραση – Intensive Interaction

Η εντατική αλληλεπίδραση βασίζεται στη συσχέτιση και την αλληλεπίδραση με σκοπό την επικοινωνία. Το μοντέλο αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση της αρχές φυσιολογικής ανάπτυξης της επικοινωνίας. Απευθύνεται σε άτομα με σοβαρές και πολλαπλές διαταραχές στην επικοινωνία.

TEACCH

Η μέθοδος TEACCH βασίζεται στη δομημένη εκπαίδευση και έχει ως στόχο μέσα από τη δόμηση του περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων στη μεγαλύτερη και ανεξάρτητη λειτουργικότητα των ατόμων που το χρησιμοποιούν. Το υλικό είναι οπτικοποιημένο και προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του ατόμου που το χρησιμοποιεί.

FLOORTIME

Το floortime ή αλλιώς παιχνίδι στο πάτωμα βασίζεται στην αλληλεπίδραση του παιδιού με τον θεραπευτή ή τον γονέα στο πάτωμα μέσα από το βίωμα ευχάριστων συναισθημάτων. Ο στόχος είναι το παιδί να φτάσει τα αναπτυξιακά ορόσημα που είναι φυσιολογικά για την ηλικία του.

WILBARGER

Η μέθοδος Wilbarger βασίζεται στις αρχές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης με την εφαρμογή βαθιάς πίεσης σε διαφορετικά μέρη του σώματος με τη χρήση της βούρτσας Wilbarger.

PCI

Το Palin PCI, θεραπεία αλληλεπίδρασης γονέα και παιδιού , είναι πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό. Το PCI επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση του γονέα με το παιδί προκειμένου να γίνει παρέμβαση στον τραυλισμό, μέσω αναγνώρισης των συμπεριφορών των γονέων που είτε ενθαρρύνουν τη φυσιολογική ροή, είτε όχι. Ο κύριος σκοπός είναι η κατανόηση της πολυπαραγοντικής φύσης του τραυλισμού.

LIDCOMBE

Το πρόγραμμα lidcombe είναι μία μέθοδος πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό με βάση τον συμπεριφορισμό. Προϋποθέτει τη συνεργασία των γονέων με το παιδί και βασίζεται σε αρχές όπως ο έπαινος της επιθυμητής συμπεριφοράς, η διόρθωση και η αυτοαξιολόγηση από το παιδί.

SOFFI

Η μέθοδος SOFFI είναι μία μέθοδος παρέμβασης στη σίτιση για ευαίσθητα βρέφη.

SI – Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση αφορά την οργάνωση των αισθήσεων. Πολλές νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές εμφανίζουν αισθητηριακά θέματα. Η θεραπευτική προσέγγιση αισθητηριακής ολοκλήρωσης έχει σκοπό μέσα από τον αισθητηριακό ερεθισμό να προσφέρει περισσότερες αιθουσαιο-ιδιοδεκτικές και απτικές εμπειρίες.

Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: Τι είναι ο αυτισμός;

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: Τι είναι ο αυτισμός;

  Η σημερινή μέρα, 2 Απριλίου αποτελεί ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για άτομα που ανήκουν στο ευρύ φάσμα του Αυτισμού. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 2008. Ο όρος αυτισμός αναφέρεται σε  ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που αφορά τόσο...

Τι είναι το Σύνδρομο Down: Το 21ο Χρωμόσωμα

Τι είναι το Σύνδρομο Down: Το 21ο Χρωμόσωμα

Το Σύνδρομο Down περιγράφει μία χρωμοσωμική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος. Τα παιδιά που γεννιούνται με αυτό το σύνδρομο έχουν στο σύνολό τους 47 χρωμοσώματα αντί για 46. Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 2006 ως η Παγκόσμια...

Μάθε πως λειτουργεί η Ακοή!

Μάθε πως λειτουργεί η Ακοή!

Η ακοή είναι μια από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα αφτιά, ενώ το αντικείμενο της αντίληψης είναι ο ήχος. Θεωρείται η πιο σημαντική από τις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί με αυτήν γίνεται άμεσα αντιληπτός ο εξωτερικός χώρος διευκολύνεται η επικοινωνία αλλά...